กลางวัน กลางคืน (Night & Day)

โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน ด้านที่หันรับแสงอาทิตย์เป็นกลางวัน  ด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นกลางคืน

ข้อมูลจาก : http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/day-night

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

มารู้จัก Hot tower

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สารคดี มหันตภัยโลก ตอน ดาวเคราะห์น้อย

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

สารคดี กำเนิดแสงเหนือ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

15 เรื่องแปลกของนักบินอวกาศ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน(frictional force)
แรงเสียดทาน (frictional force) เป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสกันและกัน ขนาดของแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิว และน้ำหนักกดบนพื้นผิวของวัตถุนั้น มีทิศทางตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ ใช้สัญลักษณ์ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) แรงเสียดทานมี 2 ชนิดคือ
1. แรงเสียดทานสถิต (static friction: fs) เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่
เคลื่อนที่ มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่วัตถุพยายามจะเคลื่อนที่ และมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ เรียก
แรงเสียดทานสถิตขณะนี้ว่าแรงเสียดทานที่ขีดจำกัด(Limiting Friction Force)และมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจลน์
2. แรงเสียดทานจลน์ (kinetic friction : fk) เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุกำลัง
เคลื่อนที่ มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ และมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิต

_________________________________________________
ที่มา ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2553.


Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

แรงพยุง (Buoyant Force)

แรงพยุง หรือแรงลอยตัว (Buoyant Force) คือแรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้ เมื่่อวัตถุนั้นอยุ่ในของเหลว

หลักของอาร์คิมีดิส (Archimedes principle) กล่าวไว้ว่า เมื่อหย่อนวัตถุลงในน้ำ ปริมาตรของน้ำส่วนที่ล้นออกมา จะเท่ากับปริมาตรของก้อนวัตถุนั้นที่เข้าไปแทนที่น้ำ
สรุปหลักอาร์คิมีดิส ดังนี้
1. ปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงในของเหลว
2. น้ำหนักของวัตถุที่่ชั่งในของเหลว จะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ เนื่องจากแรงพยุงของของเหลวมีมากกว่าแรงพยุงของอากาศ
3. น้ำหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ ซึ่งคำนวณได้จากผลต่างของน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
4. น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงพยุง
1. ชนิดของวัตถุ วัตถุแต่ละชนิดจะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น เหล็ก ไม้ พลาสติก ที่มีมวลเท่ากัน เหล็กจะมีความหนาแน่นมากกว่าไม้และไม้มีความหนาแน่นมากกว่าพลาสติก ซึ่งวัตถุที่มีความหนาแน่นมากจะจมลงไปในของเหลวมาก
2. ชนิดของเหลว ของเหลวแต่ละชนิดมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น น้ำบริสุทธิ์มีความหนาแน่นมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์และน้ำมันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก จะมีแรงพยุงมาก
3. ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวซึ่งถ้าวัตถุมีขนาดใหญ่ จะมีปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวมาก ทำให้แรงพยุงมีค่ามาก

ลักษณะของวัตถุเมื่อลอยอยู่ในของเหลว เมื่อวัตถุุอยู่ในของเหลวจะมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของวัตถุ ซึ่งสามารถพิจารณาลักษณะของวัตุได้ 3ลักษณะ ดังนี้

1.  วัตถุที่ลอยอยู่ในของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว แสดงว่า
– ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรชองวัตถุส่วนที่จมในของเหลว
– แรงพยุงเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
2. วัตถุลอยปริ่มผิวของของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว แสดงว่า
– ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนในของเหลว
– แรงพยุงเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศและเท่ากับน้ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่
3. วัตถุที่จมอยู่ในของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว แสดงว่า
– ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่เท่ากับปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนที่จมในของเหลว
– แรงพยุงเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่จมไปในของเหลวและเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่

ข้อมูลจาก หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 3 เล่ม 2 สำนักพิมพ์ อจท.

สูตรการคำนวณหาแรงพยุง

ข้อมูลจาก หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 5 สสวท.

โปรแกรมทดลองเสมือน PhET

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ทำไมลูกห่านเพรียง ถึงต้องกระโดดหน้าผา

ทำไมลูกห่านเพรียงที่มีอายุเพียงแค่ 24 ชั่วโมงถึงต้องกระโดดหน้าผา

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Seasons Simulator (NAAP)

Seasons Simulator (NAAP)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

อันตรายจาก ฝุ่นพิษ PM2.5


ภาพจาก http://www.greenpeace.org/seasia/th/ReSizes/Large/PageFiles/737197/All-Character.jpg

อันตรายจาก ฝุ่นพิษ PM2.5 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment